System planowania

SONY DSCZbiór, w którym zawarte są cele, rodzaje projekcji, komórki planistyczne oraz metody projekcji, określany jest mianem systemu planowania. Pomiędzy poszczególnymi elementami tego zbioru zachodzą ściśle określone interakcje, które objawiają się wzajemnym wpływem na siebie. Taki charakter systemu planowania narzuca zasady jego organizacji, metodologię tworzenia i nadaje porządek całemu procesowi planistycznemu. Schemat systemu planowania przedstawia rysunek 1.1.
System planowania

Każde przedsiębiorstwo powoływane jest do tego, aby spełniać w swoim otoczeniu określoną rolę. Powstaje ono dzięki pomysłowości ludzi. To oni muszą mieć wizję przyszłej firmy oraz określić jej misję. Dzięki temu zostaje jasno określony cel kierunkowy, stanowiący podstawę dla sformułowania ogólnej strategii przedsiębiorstwa oraz punkt orientacyjny dla wszelkich podejmowanych w nim działań.