Projekcja

semantykaPojęcie projekcji definiowane jest jako przewidywanie przyszłości na podstawie zaobserwowanych tendencji w przeszłości. Projekcja jest więc w tym znaczeniu jakby rzutowaniem przeszłości w przyszłość. Te cechy w znaczący sposób odróżniają projekcję od predykcji, która jest rozumiana jako przewidywanie przyszłości nie oparte na wiedzy o przeszłości, lecz na antycypacji pojawienia się pewnych nowych czynników, które w określony sposób zdeterminują przyszłość (W. Sadowski 1977, s. 128).

Na rodzaje projekcji składają się:

  • prognoza,

  • program,

  • plan.

Prognoza jest to sąd sformułowany z wykorzystaniem dorobku nauki, odnoszący się do określonej przyszłości, weryfikowalny empirycznie, niepewny lecz akceptowalny (R. Krupski 1998, s. 175). Prognozę ocenia się z punktu widzenia jej trafności. Trafność prognozy bywa łączona z jej dokładnością i wiarygodnością. Obiektem prognozowania może być dowolny przedmiot, system, zdarzenie, zjawisko lub proces, a więc również przedsiębiorstwo traktowane jako system.