Prognozowanie

unniwerekPrognozowaniem rozwoju przedsiębiorstwa można wo­bec tego nazwać przewidywanie jego przyszłości, oparte na naukowych pod­stawach, mające na celu przedstawienie najbardziej prawdopodobnego obra­zu spodziewanych procesów i zjawisk w rozwoju przedsiębiorstwa. Przedmiot, zakres i metody prognozowania rozwoju przedsiębiorstwa są bar­dzo zróżnicowane. Przedmiotem prognozy mogą być przyszłe zdarzenia w sferze techniki, stan finansowy przedsiębiorstwa, zasoby czynników wy­twórczych, zasoby pracy, popyt na wytwarzane produkty, zdolność produkcyjna przedsiębiorstwa itp.

Metody i procedury prognozowania są bardzo zróżnicowane ze względu na rodzaj sporządzanej prognozy, charakter przewidywanego zjawiska i technikę sporządzania. Zeliaś dzieli metody prognozowania na dwie grupy (rys. 1.2.):

  1. statystyczno-matematyczne,

  2. niematematyczne.