Proces planowania

SONY DSCPlanowanie – polega na rozwinięciu programów, głównie pod kątem rozdziału zadań między poszczególne komórki, jest ono również postępowaniem, które ma uściślić charakterystyki ekonomiczne, organizacyjne i techniczne zamierzonych przedsięwzięć oraz warunki ich realizacji (A. Stabryła 1996, s. 17). Mówiąc ściślej, polega ono na wzajemnym uzgadnianiu licznych zadań cząstkowych, które należy wykonać, aby osiągnąć zamierzony cel, oraz nakreśleniu najlepszego sposobu wykorzystania dostępnych zasobów. Planowanie jest więc procesem opartym na dopływie informacji o aktualnych potrzebach i możliwościach działania, a także na przewidywaniu rozwoju nauki, techniki i sytuacji gospodarczej.

Planowanie może być prowadzone na różnych szczeblach gospodarki narodowej. Istnieje więc planowanie rozwoju całej gospodarki, planowanie przestrzenne (regionalne), planowanie w przedsiębiorstwach. Duże znaczenie ma też planowanie dotyczące ważnych fragmentów działalności ekonomicznej, na przykład: planowanie finansowe, marketingowe, inwestycji oraz planowanie zasobów ludzkich. W zakresie planowania marketingowego zostają podejmowane decyzje odnośnie rynków docelowych, pozycjonowania produktu, rozwoju produktu, ustalania cen, wyboru kanałów dystrybucji, środków dystrybucji, środków komunikacji z otoczeniem i promocji. Planowanie jest czynnością bardzo złożoną, obejmującą kilka sfer działalności firmy i uwzględniającą wpływ pozytywnych i negatywnych czynników zewnętrznych i wewnętrznych. Jest zatem, kolektywną działalnością w organizacji, która w danej chwili polega na przygotowaniu decyzji i dokonaniu wyboru spośród różnych możliwości postępowania. Rodzaj planowania określa strukturę systemu planowania i przebieg procesu planowania.