Istota procesu uczenia się

Istota procesu uczenia się

Pojęcie uczenia się jest rozumiane wieloznacznie. Istnieje więc dużo definicji procesu uczenia się. W Większości definicji nazywa się uczenie się procesem lub pracą. Podkreśla się przy tym, że nie jest to proces jednorazowy a systematyczne działanie, układ czynności. Świadomie zorganizowany proces uczenia się jest planowy, angażujący osobę ucząca się i organizowany w konkretnym celu. Dzięki uczeniu się zdobywamy wiedzę i umiejętności oraz nawyki. Uczenie się to także zdobywanie doświadczeń prowadzących do trwałych zmian w zachowaniu uczącego się. Przedmiotem tak rozumianego uczenia się jest otaczająca nas rzeczywistość przyrodnicza, techniczna, społeczna, kulturowa itp. Uczenie się jest bardzo powszechne i naturalne.

Uczenie się to proces przyswajania treści zależny w dużej mierze od dyspozycji psychicznych osób uczących się oraz ich sprawności poznawczej. Zatem każdej sytuacji zdobywania wiedzy towarzyszą inne techniki uczenia się. Jeśli chodzi o dyspozycje, to na uwagę zasługuje wrażliwość zmysłów, dzięki której uczniowie odbierają wrażenia z otaczającej ich rzeczywistości poprzez bezpośredni z nią kontakt. Inną funkcję spełniają spostrzeżenia, które są już bardziej złożone i dostarczają uczniom wiedzy o całościowych obrazach zjawisk. Spostrzeżenia odgrywają doniosłą rolę w procesie uczenia się małych dzieci, które jeszcze nie są zdolne do uogólnionego poznawania rzeczywistości. Ich schematy uczenia się opierają się na obserwacji, dotyku, pokazywaniu.

Dużą role w procesie uczenia się odgrywa uwaga. Odnosi się ona do głównie do tzw. uwagi dowolnej, dzięki której uczniowie koncentrują się na tym, czego mają się nauczyć, odrzucając treści, które ich nie interesują. Metody uczenia się mają w tym wypadku charakter ograniczony do opanowania jedynie niewielkiego wycinka materiału. Duży wpływ na techniki uczenia się mają także zainteresowania, które decydują przede wszystkim o chęci uczenia się lub jej braku. Obok zainteresowań duże znaczenie dla właściwego przebiegu uczenia się ma motywacja. Na jej powstawanie ma duży wpływ przede wszystkim cel uczenia się. Również aspiracje uczniów wnoszą istotne dane do treści, celów i metod uczenia się. Im są ambitniejsze, tym proces uczenia się przebiega bardziej linearnie.

Źródło: Kupisiewicz Cz., Podstawy dydaktyki. Warszawa 2005.

Comments are closed.