Czym jest filologia?

Czym jest filologia?

Filologia to pojęcie, które po raz pierwszy pojawiło się u Platona. Etymologicznie filologia to uwielbienie dla słowa. Filolog według filozofa to miłośnik naukowej dyskusji. Termin ten znajdziemy także u Erastenesa, który mianował się filologiem. Obecnie nazwalibyśmy go historykiem literatury. Z kolei Cyceron pod pojęciem filologii rozumiał studiowanie literatury. Wszystkie te starożytne definicje wydaja się bardzo trafne i w dużej mierze oddają to, jak filologia rozumiana jest dzisiaj.  Filologia to bowiem z jednej strony nauka humanistyczna, która zajmuje się badaniem języka danego narodu, ale w kręgu jej zainteresowań leży także wszelkie słowo pisane. Z tego też powodu będzie się ona zajmowała badaniem nie tylko języka, ale również literatury danego narodu w ujęciu współczesnym jak i historycznym. Filologia może odnosić się zarówno do danego kraju, jak i do szeregu narodów, znajdujących się w danym kręgu cywilizacyjnym. Stąd przykładowo z jednej strony filologia polska czy filologia angielska, ale też przykładowo filologia bałkańska. Filologia zajmuje się zarówno pochodzeniem języka, jego historią, jak też językiem współcześnie używanym i to w postaci zarówno pisemnej jak i werbalnej. W zakresie badań filologa będą się więc znajdowały takie elementy jak między innymi gramatyka historyczna, gramatyka opisowa, składnia, fonetyka, fonologia, ale też historia literatury, analiza tekstów literackich epickich, lirycznych czy dramatycznych itp. itd. Obecnie bardzo często filologia jest utożsamiana przede wszystkim z kierunkiem naukowym takim jak filologia polska czy filologia angielska, które możemy znaleźć na szeregu polskich i zagranicznych uczelniach. Pojęcie filologa polskiego jest zaś bardzo często utożsamiane z polonistą. Ten ostatni w potocznym ujęciu dla wielu osób jest zaś nikim innym, jak nauczycielem języka polskiego.

Comments are closed.