Cele przedsiębiorstwa

semantykarosyjskaCele wyrażają określone potrzeby, a więc są sensem istnienia przedsiębiorstwa. Głównym celem każdej organizacji, bez względu na jej charakter i typ działalności, jest przetrwanie i rozwój. Charakter organizacji (rodzaj prowadzonej działalności) wyznacza środki, a tym samym cele, dzięki którym przetrwanie jest możliwe.
Niewiele organizacji dąży do realizacji tylko jednego celu. Większość dąży do realizacji pewnej ich kombinacji, w skład której wchodzą zyskowność, wzrost sprzedaży, podniesienie udziału w rynku, ograniczenie stopnia ryzyka, innowacyjność, reputacja, i tak dalej. Jednostka biznesu formułuje cele i prowadzi do zarządzania przez cele. Aby taki system mógł działać wyznaczone cele powinny być:
uporządkowane według pewnej hierarchii,
określone w sposób ilościowy,
realistyczne,
Cele mogą być formułowane w sposób przedmiotowy lub czynnościowy. Przykładem ogólnych formuł przedmiotowych są poniższe wyrażenia:
a) „osiągnięcie lub utrzymanie określonego stanu ekonomiczno-technicznego przedsiębiorstwa”,
b) „osiągnięcie lub utrzymanie określonego stanu sprawności organizacyjnej i technicznej przedsiębiorstwa”.