Podstawowe rodzaje tłumaczeń

Podstawowe rodzaje tłumaczeń...

Tłumaczenie polega na przekładzie danego języka na język docelowy, zrozumiały dla odbiorców, do których kierujemy daną wypowiedź. Tłumaczenie niekiedy nazywamy też przekładem. Z tym, że ze względu na powszechne konotacje w potocznym rozumieniu przekład kojarzymy przede wszystkim z przekładem artystycznym, literackim, a nie z wiernym przetłumaczeniem danego tekstu naukowego czy użytkowego. Ze względu na formę tłumaczenia dzielimy na tłumaczenia ustne i pisemne. Ważny jest także kierunek tłumaczenia, czy przykładowo jest to tłumaczenie z języka obcego na rodzimy czy odwrotnie, czy też jest to tłumaczenie pomiędzy dwoma językami obcymi. Tłumaczenie pisemne jak sama nazwa wskazuje polega na przetłumaczeniu danego tekstu pisanego z danego języka na drugi. Aby kolokwialnie rzecz ujmując tłumaczenie takie wyszło zgrabnie i sensownie przy dokonywaniu przekładu należy wziąć pod uwagę szereg różnych aspektów. W pierwszej kolejności kwestie czysto techniczne, przykładowo różnice w alfabecie, w  zapisie poszczególnych znaków, funkcjonujące w danym języku idiomy itp. W dalszej kolejności należy uwzględnić kontekst danego tekstu. Inaczej będziemy podchodzić do tekstu naukowego, urzędowego, a jeszcze inaczej do literackiego. Należy także uwzględnić czas powstania tłumaczonego tekstu, czy jest to tekst współczesny czy historyczny.  Jeżeli chodzi o tłumaczenie ustne to wyróżniamy tu przede wszystkim tłumaczenia konsekutywne oraz tłumaczenie symultaniczne. W przypadku tłumaczenia konsekutywnego tłumacz wysłuchuje całego tekstu mówcy, tworząc w międzyczasie odpowiednie notatki, po czym przetwarza treść wygłoszonego przemówienie w języku docelowym. Obecnie z uwagi na bardziej zaawansowane możliwości przekazu znacznie częściej mamy do czynienia z tłumaczeniem symultanicznym. Jest ono jednak uważne za znacznie trudniejsze. W tym wypadku tłumaczenie odbywa się bowiem praktycznie równolegle do przemówienia danego prelegenta, posługującego się językiem...
Obrońca z urzędu

Obrońca z urzędu

Ciężka sytuacja materialna dopada większości ludzi. Bywają sytuacje, w których bez pieniędzy niestety nie da się nic załatwić. Dosyć często słyszy się o wytaczanych sprawach sądowych, o rozwodach, alimentach itd., przydatny wówczas jest adwokat. Sytuacja materialna jednak nie pozwala na opłacenie mecenasa. W takiej chwili jest możliwe jest ubieganie się o przyznanie adwokata z urzędu. Aby starać się o przyznanie tego typu urzędnika, trzeba wcześniej złożyć odpowiednie pismo wraz z dołączonym do niego oświadczeniem, w którym dokładnie zostanie przedstawiona obecna sytuacja, tj. źródła dochodów, stan majątkowy, rodzinny itp. Taki dokument należy złożyć w sekretariacie sądu. W przypadku braku zameldowania w siedzibie sądu, w którym ma odbyć się rozprawa, wniosek należy złożyć w sądzie rejonowym właściwym na wzgląd miejsca zamieszkania. Wniosek ten zostanie przekazany właściwemu sądowi. Oświadczenie z wnioskiem mogą zostać złożone także ustnie do protokołu. Sąd dokonuje dokładnej analizy złożonego formularza i pisma, po czym orzeka czy zaistniała sytuacja materialna nie pozwala na wynajęcie adwokata. W takim przypadku organ wymiaru sprawiedliwości może zwolnić taką osobę całkowicie bądź też częściowo z opłat, które są związane z postępowaniem. Po wybór osoby, która ma reprezentować w sądzie oskarżonego, winnego, itd., w chwili przyznania adwokata z urzędu, należy zgłosić się do okręgowej izby adwokackiej lub do izby radców prawnych. Przyjęło się, że obrońcy z urzędu są gorsi niż pozostali adwokaci. Kiedy jednak obrońca faktycznie nie wykaże się, w momencie niezadowolenia z przydzielonego prawnika, istnieje możliwość złożenia wniosku o przyznanie nowego adwokata. Podczas złożenia wniosku z nieprawdziwymi danymi np. z zaniżonymi dochodami trzeba liczyć się z konsekwencjami, a może być to nałożona przez sąd kara grzywny....
Jaka jest rola funkcji społecznych?

Jaka jest rola funkcji społecznych?...

Funkcje społeczne stanowią element funkcjonowania systemu społecznego. W założeniu mają one sprawić funkcjonowanie tego systemu, co z kolei powinno przełożyć się na sprawne funkcjonowanie całego społeczeństwa. Funkcje społeczne najczęściej odnosimy przede wszystkim do jednostki. Takie zawężenie problemu sprawia, że bardzo często patrzymy na niego jednotorowo, nie zauważając szeregu różnych aspektów, ponieważ funkcje społeczne odnoszą się również do grup osób czy organizacji.  Oczywiście musimy założyć, że wszystkie te składowe, a więc jednostki, grupy i organizacje przynależą do określonych grup społecznych. Bardzo często funkcje społeczne mylone są z roli społecznymi. Stąd wspomniane mylne odnoszenie ich tylko i wyłącznie do jednostek. Role społeczne to bowiem zbiór oczekiwań, jakie mamy stosunku do jednostki, w związku z zajmowaną przez nią pozycją społeczną. Z zajmowania tej pozycji wynikają bowiem dla jednostki określone prawa i obowiązki. Pomimo tych obostrzeń rola społeczna daje jednocześnie większy zakres wolności, poza wspomnianymi oczekiwaniami, uwzględnia ona bowiem indywidualność danej jednostki.  Funkcje społeczne mają przede wszystkim za zadanie usprawnić funkcjonowanie działania systemu społecznego. Dzięki nim ma on się stać bardziej użyteczny, a samo społeczeństwo ma stać się bardziej zintegrowane. Jest to możliwe z tym, że każda jednostka, grupa czy organizacja przyjmuje określone funkcje i zdaje sobie tez sprawę z tego, jak wzajemnie one na siebie wpływają.  Te funkcje, które z założenia mają pozytywnie pływać na całą społeczność nazywane są inaczej eufunkcjami. Z kolei te, które niszcząco wpływają na funkcjonowanie społeczeństwa, dezintegrują je i pozbawiają użyteczności nazywamy dysfunkcjami. Ponadto funkcje społeczne z uwagi na ich właściwości dzieli się także na funkcje jawne i...
Czym jest filologia?

Czym jest filologia?

Filologia to pojęcie, które po raz pierwszy pojawiło się u Platona. Etymologicznie filologia to uwielbienie dla słowa. Filolog według filozofa to miłośnik naukowej dyskusji. Termin ten znajdziemy także u Erastenesa, który mianował się filologiem. Obecnie nazwalibyśmy go historykiem literatury. Z kolei Cyceron pod pojęciem filologii rozumiał studiowanie literatury. Wszystkie te starożytne definicje wydaja się bardzo trafne i w dużej mierze oddają to, jak filologia rozumiana jest dzisiaj.  Filologia to bowiem z jednej strony nauka humanistyczna, która zajmuje się badaniem języka danego narodu, ale w kręgu jej zainteresowań leży także wszelkie słowo pisane. Z tego też powodu będzie się ona zajmowała badaniem nie tylko języka, ale również literatury danego narodu w ujęciu współczesnym jak i historycznym. Filologia może odnosić się zarówno do danego kraju, jak i do szeregu narodów, znajdujących się w danym kręgu cywilizacyjnym. Stąd przykładowo z jednej strony filologia polska czy filologia angielska, ale też przykładowo filologia bałkańska. Filologia zajmuje się zarówno pochodzeniem języka, jego historią, jak też językiem współcześnie używanym i to w postaci zarówno pisemnej jak i werbalnej. W zakresie badań filologa będą się więc znajdowały takie elementy jak między innymi gramatyka historyczna, gramatyka opisowa, składnia, fonetyka, fonologia, ale też historia literatury, analiza tekstów literackich epickich, lirycznych czy dramatycznych itp. itd. Obecnie bardzo często filologia jest utożsamiana przede wszystkim z kierunkiem naukowym takim jak filologia polska czy filologia angielska, które możemy znaleźć na szeregu polskich i zagranicznych uczelniach. Pojęcie filologa polskiego jest zaś bardzo często utożsamiane z polonistą. Ten ostatni w potocznym ujęciu dla wielu osób jest zaś nikim innym, jak nauczycielem języka...