Kierownictwo

Kierownictwo

Aby plany marketingowe były skutecznie wdrażane musi zostać stworzona odpowiednia struktura organizacyjna. Ułatwia ona znacznie działania związane z marketingiem, który obejmuje szeroki zakres czynności związanych z badaniami, rozpoznawaniem możliwości rynkowych przedsiębiorstwa, kształtowaniem strategii produktu, promocji, polityki cenowej i dystrybucji. Najczęściej spotykanym w praktyce podejściem jest tworzenie działu lub pionu marketingowego, odpowiedzialnego za koordynację całej działalności marketingowej w przedsiębiorstwie. Struktura organizacyjna typowej firmy produkcyjnej z działem marketingu. Kształtowanie struktury organizacyjnej służb marketingowych jest zatem swego rodzaju procesem optymalizacyjnym, zmierzającym do poszukiwania racjonalnego kompromisu pomiędzy dążeniem do wysokiego profesjonalizmu wykonywania poszczególnych czynność, a koniecznością zapewnienia skuteczności działań przez właściwe ich uzgodnienie. Głównym czynnikiem decydującym o możliwościach wyodrębniania w strukturze przedsiębiorstwa wyspecjalizowanych służb marketingowych jest jego wielkość. W małej firmie, która nie może sobie pozwolić na zatrudnianie zbyt wielu ludzi, najważniejsze funkcje marketingowe bezpośrednio obciążają osobę kierującą firmą. W wielkich przedsiębiorstwach istnieje potrzeba i możliwości tworzenia rozbudowanych marketingowych podsystemów organizacyjnych, kierowanych z reguły przez jedną z osób wchodzących w skład najwyższego...
Zadanie zarządzania

Zadanie zarządzania

Zasadniczym zadaniem zarządzania marketingowego jest ukształtowanie poziomu i struktury popytu oraz ustawienie go w czasie w sposób, który pomoże organizacji w osiągnięciu jej celów. Efektywność tego procesu zależy od organizacji służb marketingowych, które wyposażone we właściwy podział pracy, uprawnienia decyzyjne oraz posiadające dostęp do informacji przyczyniają się do efektywnego rozwoju firmy.  Korzyści płynące z systemu zarządzania marketingowego są następujące: tworzy warunki dla integracji działań i instrumentów oddziaływania na rynek (zgodnie z zasadą marketing – mix) oraz koordynacji marketingu z pozostałymi pionami funkcjonalnymi przedsiębiorstwa (produkcja, zaopatrzenie, finanse itp.), zachowuje elastyczność organizacji, umożliwiając płynne przystosowywanie się do zmian zachodzących w otoczeniu, stymuluje twórcze, innowacyjne postawy i zachowania personelu, tworzy warunki dla właściwej specjalizacji osób zatrudnionych w służbach...
Planowanie w organizacji

Planowanie w organizacji...

Plany strategiczne wytyczają zasadnicze kierunki działania i określają ogólne cele organizacji, są one opracowywane przez menedżerów najwyższego szczebla. W ramach planów strategicznych wyróżniamy plany: globalne – dotyczą działalności całej firmy, zakładowe (wydziałowe), dziedzinowe czyli taktyczne (na przykład plan inwestycyjny, marketingowy) Plany taktyczne – konkretyzują cele i kierunki działania ujęte w planach strategicznych, aktualizując je i dostosowując do warunków panujących w bliższym i dalszym otoczeniu przedsiębiorstwa Plany operacyjne zawierają szczegółowe ustalenia dotyczące wykonania lub wdrożenia planów strategicznych w codziennych działaniach...
Organizacja

Organizacja

Wszystkie organizacje, bez względu na wielkość, świadomie lub nie, angażują się w działalność marketingową. Wiedzą bowiem, że nie tyle produkcja czy sprzedaż jest ważna, lecz poznanie potrzeb i życzeń konsumenta, a dopiero potem wyprodukowanie odpowiednich wyrobów. W warunkach ostrej konkurencji producentom coraz trudniej jest rozpoznać różnorodne potrzeby nabywców. Nie wystarcza już sama umiejętność sprzedaży w warunkach nasycenia rynku. Aby lepiej dostosować ofertę firmy, należy dobrze rozpoznać potrzeby odbiorców. Wzrost dochodów ludności, zwiększona podaż dóbr oraz krótsze cykle życia produktów doprowadzają do tego, że firmy muszą zacząć nie tylko dostosowywać swoje wyroby do wymogów klientów, ale i aktywnie oddziaływać na gusty konsumentów i uświadamiać im własne potrzeby. W takiej sytuacji kluczową rolę odgrywa organizacja wraz z całym działem marketingu. Istnieje jednak istotna różnica między marketingiem prowadzonym w biegu, kiedy decyzje są podejmowane pod wpływem chwili, a ostrożnie przemyślanym i uporządkowanym prowadzeniem działań marketingowych. Takie podejście jest określane mianem procesu planowania...
Popyt

Popyt

Powyższe funkcje muzą być konsekwentni wypełniane przez firmę. Zwykle do wyżej wymienionych zadań powołana zostaje komórka marketingu lub pion marketingu. To tu skupiają się wszystkie procesy związane z planowaniem, wyznaczaniem celów marketingowych, zbieraniem informacji, wyborem strategii i koordynowaniem zarządzania marketingowego. Zarządzanie marketingowe dotyczy szczególnie zadań związanych z rynkiem klientów. To klienci są głównym celem działań marketingowych, które dostarczają informacji na temat preferencji klientów, dokonują pomiaru wielkości potencjalnego rynku i opracowują takie towary, które odpowiadają potrzebom klientów i w ten sposób zaspokajają...